Prevádzka počas vianočných prázdnin

Posted by: | Posted on: 20 decembra, 2021

Milí rodičia,

po dohode so zriaďovateľom  bude počas vianočných prázdnin prevádzka materskej školy prerušená v čase:

 • od 23.12.2021 do 31.12.2021 – MŠ zatvorená.
 • od 03.01.2022 do 05.01.2022 – MŠ otvorená
 • od 06.01.2022 do 07.01.2022 – MŠ zatvorená.

od 10.01.2022 – MŠ otvorená


Upozornenie

Posted by: | Posted on: 19 októbra, 2021

V piatok 22.10.2021 bude materská škola zatvorená z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie. Za pochopenie ďakujeme.


Najnovšie rozhodnutie a usmernenie MŠ SR v platnosti od 15.10.2021

Posted by: | Posted on: 18 októbra, 2021


Školský rok 2021/2022

Posted by: | Posted on: 2 septembra, 2021

Milí rodičia,

nástup detí do MŠ bude dňa 02.09. 2021. So súhlasom zriaďovateľa je čas prevádzky materskej školy od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Sprevádzajúca osoba dodržiava pokyny

 • Do šatne vstupuje vždy len JEDNA sprevádzajúca osoba a dieťa na dobu max. 10 minút, OSTATNÍ ČAKAJÚ VONKU
 • Do MŠ vstupuje rodič v návlekoch
 • Nosí rúško, dodržuje odstupy, vykonáva dezinfekciu rúk vo vchode
 • Pre deti v materskej škole platí výnimka z nosenia rúšok
 • Pri vstupe sa meria teplota , v triede sa vykonáva ranný filter.

V prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom, nebude do MŠ prevzaté.

Prvý deň

 • Sprevádzajúca osoba prinesie vyhlásenie o bezpríznakovosti (pre dieťa) http://mslitovelskaknm.sk/?page_id=159
 • Dieťaťu prineste (tašku, ruksak), v ktorom bude mať náhradné oblečenie, ktoré je vhodné podpísať, aby nedochádzalo k zámene.
 • Rodičia novoprijatých detí dostali info na mail, ostatný už vedia, čo treba priniesť.
 • Do MŠ nie je aktuálne vhodné nosiť hračky a iný materiál z domáceho prostredia.

Nasledujúce dni

 • Vyhlásenie  rodič prinesie vždy po prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako               3 dni po sebe nasledujúcich, rodič predloží vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • pri chorobe dieťaťa, ak je rodič s dieťaťom na OČR, je rodič povinný túto skutočnosť nahlásiť učiteľke
 • ak dieťa bude v priebehu dňa vykazovať akýkoľvek príznak choroby, službukonajúca učiteľka bude kontaktovať rodiča, ktorý si ho bezodkladne vyzdvihne
 • príspevky za stravu a školné je potrebné uhrádzať vždy do 10 – teho dňa v mesiaci

Žiadam všetkých rodičov, aby v priebehu školského roka dôsledne čítali oznamy a usmernenia na web stránke MŠ, v skupine na FB ako aj  na nástenkách v šatniach i na dverách tried.

Prajem rodičom i deťom veľa zdravia, pohody a porozumenia, aby sme všetko zvládli k spokojnosti nás všetkých.

Viac na : https://www.minedu.sk/skolsky-semafor?fbclid=IwAR2Gy3h8ubkw7GbkTkueRSLlxlWj1dg8h5zysmWeRJos27gOIAj4zXSAYmY


Pozor zmena – Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Posted by: | Posted on: 29 júla, 2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ).

Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku len v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť na každé dieťa v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j. žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu uvádza len v tom prípade, ak nemá nárok na dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

 • zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Posted by: | Posted on: 15 apríla, 2021

Riaditeľka MŠ oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční  

v termíne : od 03.05. 2021 do 14. 05. 2021

Podmienky a kritéria prijímania detí do materskej školy

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením očkovania a kópiou rodného listu

Žiadosť do MŠ si môže zákonný zástupca stiahnuť TU

Vyplnenú žiadosť sa odporúča doručiť nasledovným spôsobom:

 • vložením do poštovej schránky MŠ pri vstupnej bráne
 • poštou na adresu materskej školy,
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy 

Prednostne sa do materskej školy prijíma:

 • dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (dovršuje piaty rok veku do 31.8. súčasného kalendárneho roka)
 • dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky)
 • ostatné deti 3-4 ročné
 • deti od 2 do 3 rokov prijímame len s osvojenými základnými hygienickými návykmi ak bude voľná kapacita

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí / adaptačnom pobyte dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. 6. 2021. 

Usmernenie k prijímaniu detí je na stiahnutie TU

Tel.kontakt : 041 421 2509,  0917203851 


Prevádzka MŠ od 12.04.2021

Posted by: | Posted on: 11 apríla, 2021

Materská škola sa otvára pre všetky deti.

To znamená:

1.od pondelka nastupujú všetky deti do svojich tried.

2. vraciame sa do normálneho režimu, že všetky deti sú prihlásené na stravu,

3. ak niekto je ešte v karanténe, alebo nepríde do MŠ nech si dieťa odhlási zo stravy

4. naďalej meriame teplotu, dezinfikujeme si ruky, máme respirátory a dodržiavame rozstupy

Čestné vyhlásenie nájdete v súboroch, zatiaľ platí k čestnému vyhláseniu 7.dňový negatívny test osoby, ktorá dieťa privedie a odvedie z MŠ


Zápis detí do prvých ročníkov ZŠ

Posted by: | Posted on: 24 marca, 2021

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných školách  bude organizovať v termíne: štvrtok 1. apríla 2021 a utorok 6. apríla 2021 od 13.00 hod. –  do 17.30 hod. bez osobnej prítomnosti detí. V prípade nutnosti je možnosť zápisu aj v inom termíne, najneskôr však do 30. apríla 2021 po dohode s riaditeľom konkrétnej základnej školy.

Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b) zákona č.245/2008 Z.z..
Rodičom – zákonným zástupcom detí odporúčame overiť si aktuálne informácie pred konaním zápisu na webovej stránke konkrétnej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto.

Pre zapísanie dieťaťa do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 musí rodič vyplniť prihlášku, ktorú nájde na web stránke danej základnej školy. Rodič môže prihlášku  zaslať aj e-mailom, prípadne prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si (po dohode s vedením školy) vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do základnej školy podľa pokynu riaditeľa školy. Osobné stretnutia v škole sa uskutočnia za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení  (negatívny test nie starší ako 7 dní, respirátor, vlastné pero). Zákonní zástupcovia si na zápis prinesú: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, kartičku poistenca dieťaťa. Súčasťou zápisu bude možnosť objednania pomôcok do 1.ročníka.

Rodič je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši šiesty rok veku.

Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky bude v kompetencii riaditeľa materskej školy.

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje jej riaditeľ, pričom prednostne sú prijímané deti s trvalým pobytom v spádovej oblasti danej základnej školy

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme . V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, musí ho rodič zapísať aj do základnej školy v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydáva riaditeľ základnej školy do 15. júna 2021.

 Ďalšie dôležité informácie súvisiace so zápisom detí do základných škôl:

 • Dodatok č.1 k VZN  mesta Kysucké Nové Mesto  č. 4 / 2019 o školských obvodoch 
 • VZN mesta Kysucké Nové Mesto  č. 15 / 2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto. 

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – kontakty:

skola@zsdolinskypotok.sk
www.zssulkovknm.edupage.org
 


Prijatie dieťaťa do materskej školy

Posted by: | Posted on: 4 marca, 2021

Pripájame žiadosť (PDF) o prijatie dieťaťa do materskej školy


Aktuálne vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 1.11.2020

Posted by: | Posted on: 1 novembra, 2020