Nezaradené

Prehliadate podľa kategórií

 
Pridal: | Publikoval na: 2 septembra, 2021

Školský rok 2021/2022

Milí rodičia,

nástup detí do MŠ bude dňa 02.09. 2021. So súhlasom zriaďovateľa je čas prevádzky materskej školy od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Sprevádzajúca osoba dodržiava pokyny

 • Do šatne vstupuje vždy len JEDNA sprevádzajúca osoba a dieťa na dobu max. 10 minút, OSTATNÍ ČAKAJÚ VONKU
 • Do MŠ vstupuje rodič v návlekoch
 • Nosí rúško, dodržuje odstupy, vykonáva dezinfekciu rúk vo vchode
 • Pre deti v materskej škole platí výnimka z nosenia rúšok
 • Pri vstupe sa meria teplota , v triede sa vykonáva ranný filter.

V prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom, nebude do MŠ prevzaté.

Prvý deň

 • Sprevádzajúca osoba prinesie vyhlásenie o bezpríznakovosti (pre dieťa) http://mslitovelskaknm.sk/?page_id=159
 • Dieťaťu prineste (tašku, ruksak), v ktorom bude mať náhradné oblečenie, ktoré je vhodné podpísať, aby nedochádzalo k zámene.
 • Rodičia novoprijatých detí dostali info na mail, ostatný už vedia, čo treba priniesť.
 • Do MŠ nie je aktuálne vhodné nosiť hračky a iný materiál z domáceho prostredia.

Nasledujúce dni

 • Vyhlásenie  rodič prinesie vždy po prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako               3 dni po sebe nasledujúcich, rodič predloží vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • pri chorobe dieťaťa, ak je rodič s dieťaťom na OČR, je rodič povinný túto skutočnosť nahlásiť učiteľke
 • ak dieťa bude v priebehu dňa vykazovať akýkoľvek príznak choroby, službukonajúca učiteľka bude kontaktovať rodiča, ktorý si ho bezodkladne vyzdvihne
 • príspevky za stravu a školné je potrebné uhrádzať vždy do 10 – teho dňa v mesiaci

Žiadam všetkých rodičov, aby v priebehu školského roka dôsledne čítali oznamy a usmernenia na web stránke MŠ, v skupine na FB ako aj  na nástenkách v šatniach i na dverách tried.

Prajem rodičom i deťom veľa zdravia, pohody a porozumenia, aby sme všetko zvládli k spokojnosti nás všetkých.

Viac na : https://www.minedu.sk/skolsky-semafor?fbclid=IwAR2Gy3h8ubkw7GbkTkueRSLlxlWj1dg8h5zysmWeRJos27gOIAj4zXSAYmY

Pridal: | Publikoval na: 29 júla, 2021

Pozor zmena – Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ).

Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku len v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť na každé dieťa v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j. žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu uvádza len v tom prípade, ak nemá nárok na dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

 • zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;
Pridal: | Publikoval na: 11 apríla, 2021

Prevádzka MŠ od 12.04.2021

Materská škola sa otvára pre všetky deti.

To znamená:

1.od pondelka nastupujú všetky deti do svojich tried.

2. vraciame sa do normálneho režimu, že všetky deti sú prihlásené na stravu,

3. ak niekto je ešte v karanténe, alebo nepríde do MŠ nech si dieťa odhlási zo stravy

4. naďalej meriame teplotu, dezinfikujeme si ruky, máme respirátory a dodržiavame rozstupy

Čestné vyhlásenie nájdete v súboroch, zatiaľ platí k čestnému vyhláseniu 7.dňový negatívny test osoby, ktorá dieťa privedie a odvedie z MŠ

Pridal: | Publikoval na: 1 novembra, 2020

Aktuálne vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 1.11.2020

Pridal: | Publikoval na: 30 októbra, 2020

Čo sa považuje za príznaky akútneho ochorenia?

Telesná teplota dieťaťa nad 37,5 °C – triaška – malátnosť – neprimeraná únava – začervenané alebo zapálené oči s výtokom – upchatý nos so sťaženým dýchaním –  hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa – nádcha – bolesť uší – výtok z uší – oslabený sluch – suchý dusivý kašeľ – vlhký produktívny kašeľ – vracanie – riedka stolica niekoľkokrát denne – novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži.

Pedagogický zamestnanec, ktorý ráno pri realizácii ranného filtra alebo v priebehu dňa zistí, že dieťa trpí niektorým z uvedených príznakov, je povinný dieťa neprevziať, resp. zabezpečiť jeho izoláciu, kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa a  vylúčiť ho z kolektívu zdravých detí. 

Zákonný zástupca dieťaťa.

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/ vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (obdrží pri nástupe pri triednej učiteľke).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 
 • Po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 – tzv.  „úzky kontakt“ alebo z dôvodu ochorenia na COVID-19 predkladá pri návrate do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy stanovené vedením školy. Počas COVID-19 si deti do MŠ hračky nenosia.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú triednu učiteľku alebo riaditeľku školy.
 • Bezodkladne hlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok dieťa  nemôže navštevovať materskú školu.
Pridal: | Publikoval na: 28 septembra, 2020

Jeden jesenný deň v našej MŠ

Veľa radosti…smiechu…hier detí…a lúčenie sa s milovanou lipou…aj takto sme prežili jeden pekný jesenný deň v našej Materskej škole.

Možno znie „lúčenie sa s lipou“ trošku smutne, no my sme sa vďaka iskričkám v očiach detí a ich úsmevom tešili z pekného počasia a nádeji, že nám opäť vyrastie mnoho pekných líp a stromov, ktoré budú krášliť areál 🙂

…a my sa už teraz tešíme na množstvo pekných jesenných dní a spoločných zážitkov.

Tak sledujte našu stránku, pretože čoskoro Vám prinesieme nové články a fotky, ktoré Vám veríme vyčaria úsmev na tvári.

Pridal: | Publikoval na: 13 septembra, 2020

Tu nájdete nové Vyhlásenie zákonného zástupcu a pokyny pre rodičov k nástupu detí do MŠ:

Pokyny pre rodičov k nástupu detí do MŠ od 2.9.2020

Materská škola sa otvára 2.9.2020 za sprísnených hygienicko–epidemiologických opatrení.

Každý zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR ( R- O -R rúška, odstup, ruky).

Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:00 hod. Do MŠ sa vchádza iba hlavným vchodom, vychádzať sa bude východom pri 5.triede –slivka do školskej záhrady a následne von z areálu. V tomto sprísnenom režime, nebudú otvorené zberné triedy, každý rodič si dieťa odovzdá svojej pani učiteľke vo svojej triede. Popoludní si deti preberie tiež vo svojej triede.

Pri prvom nástupe zákonný zástupca predloží  všetky tlačivá uvedené vyššie. Ak dieťa preruší dochádzku do MŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). Bez uvedených dokumentov nebude dieťa do MŠ prijaté.

Do budovy okrem jedného sprevádzajúceho člena rodiny nie je dovolený vstup iných členov rodiny.

Pri vstupe do budovy je nutné použiť dezinfekciu na ruky a poverený zamestnanec školy bude merať telesnú teplotu deťom i rodičom. Osoby s telesnou teplotou nad 37,2 °C po opakovanom meraní (3x po 5 minútach) nebudú vpustené do MŠ.

V šatniach jednotlivých tried sa môžu zdržiavať sprevádzajúce osoby detí len v nevyhnutnom čase (odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa).

Dieťa si odloží ochranné rúško do svojej skrinky spolu s náhradným rúškom, uloženým v igelitovom vrecku. Po prezlečení rodič odovzdá dieťa učiteľke  do triedy.

Pri vstupe do triedy dieťa nemusí mať ochranné rúško.

V sprísnenom režime nie je povolené nosiť si do MŠ hračky ani predmety z domáceho prostredia.

Zákonný zástupca je povinný nahlásiť riaditeľke MŠ ochorenie dieťaťa s podozrením na ochorenie COVID-19, alebo karanténu, ak bola dieťaťu alebo členovi rodiny nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným RÚVZ.

Sprísnené opatrenia budú platiť do piatku 18.9.2020 (alebo do odvolania)