apríl, 2021

Prehliadate podľa mesiacov

 
Pridal: | Publikoval na: 15 apríla, 2021

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľka MŠ oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční  

v termíne : od 03.05. 2021 do 14. 05. 2021

Podmienky a kritéria prijímania detí do materskej školy

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením očkovania a kópiou rodného listu

Žiadosť do MŠ si môže zákonný zástupca stiahnuť TU

Vyplnenú žiadosť sa odporúča doručiť nasledovným spôsobom:

  • vložením do poštovej schránky MŠ pri vstupnej bráne
  • poštou na adresu materskej školy,
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy 

Prednostne sa do materskej školy prijíma:

  • dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (dovršuje piaty rok veku do 31.8. súčasného kalendárneho roka)
  • dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky)
  • ostatné deti 3-4 ročné
  • deti od 2 do 3 rokov prijímame len s osvojenými základnými hygienickými návykmi ak bude voľná kapacita

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí / adaptačnom pobyte dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. 6. 2021. 

Usmernenie k prijímaniu detí je na stiahnutie TU

Tel.kontakt : 041 421 2509,  0917203851 

Pridal: | Publikoval na: 11 apríla, 2021

Prevádzka MŠ od 12.04.2021

Materská škola sa otvára pre všetky deti.

To znamená:

1.od pondelka nastupujú všetky deti do svojich tried.

2. vraciame sa do normálneho režimu, že všetky deti sú prihlásené na stravu,

3. ak niekto je ešte v karanténe, alebo nepríde do MŠ nech si dieťa odhlási zo stravy

4. naďalej meriame teplotu, dezinfikujeme si ruky, máme respirátory a dodržiavame rozstupy

Čestné vyhlásenie nájdete v súboroch, zatiaľ platí k čestnému vyhláseniu 7.dňový negatívny test osoby, ktorá dieťa privedie a odvedie z MŠ