Tu nájdete nové Vyhlásenie zákonného zástupcu a pokyny pre rodičov k nástupu detí do MŠ:

Pridal: | Publikoval na: 13 septembra, 2020

Pokyny pre rodičov k nástupu detí do MŠ od 2.9.2020

Materská škola sa otvára 2.9.2020 za sprísnených hygienicko–epidemiologických opatrení.

Každý zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR ( R- O -R rúška, odstup, ruky).

Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:00 hod. Do MŠ sa vchádza iba hlavným vchodom, vychádzať sa bude východom pri 5.triede –slivka do školskej záhrady a následne von z areálu. V tomto sprísnenom režime, nebudú otvorené zberné triedy, každý rodič si dieťa odovzdá svojej pani učiteľke vo svojej triede. Popoludní si deti preberie tiež vo svojej triede.

Pri prvom nástupe zákonný zástupca predloží  všetky tlačivá uvedené vyššie. Ak dieťa preruší dochádzku do MŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). Bez uvedených dokumentov nebude dieťa do MŠ prijaté.

Do budovy okrem jedného sprevádzajúceho člena rodiny nie je dovolený vstup iných členov rodiny.

Pri vstupe do budovy je nutné použiť dezinfekciu na ruky a poverený zamestnanec školy bude merať telesnú teplotu deťom i rodičom. Osoby s telesnou teplotou nad 37,2 °C po opakovanom meraní (3x po 5 minútach) nebudú vpustené do MŠ.

V šatniach jednotlivých tried sa môžu zdržiavať sprevádzajúce osoby detí len v nevyhnutnom čase (odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa).

Dieťa si odloží ochranné rúško do svojej skrinky spolu s náhradným rúškom, uloženým v igelitovom vrecku. Po prezlečení rodič odovzdá dieťa učiteľke  do triedy.

Pri vstupe do triedy dieťa nemusí mať ochranné rúško.

V sprísnenom režime nie je povolené nosiť si do MŠ hračky ani predmety z domáceho prostredia.

Zákonný zástupca je povinný nahlásiť riaditeľke MŠ ochorenie dieťaťa s podozrením na ochorenie COVID-19, alebo karanténu, ak bola dieťaťu alebo členovi rodiny nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným RÚVZ.

Sprísnené opatrenia budú platiť do piatku 18.9.2020 (alebo do odvolania)

Komentáre sú uzatvorené.