Zápis detí do prvých ročníkov ZŠ

Pridal: | Publikoval na: 24 marca, 2021

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných školách  bude organizovať v termíne: štvrtok 1. apríla 2021 a utorok 6. apríla 2021 od 13.00 hod. –  do 17.30 hod. bez osobnej prítomnosti detí. V prípade nutnosti je možnosť zápisu aj v inom termíne, najneskôr však do 30. apríla 2021 po dohode s riaditeľom konkrétnej základnej školy.

Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b) zákona č.245/2008 Z.z..
Rodičom – zákonným zástupcom detí odporúčame overiť si aktuálne informácie pred konaním zápisu na webovej stránke konkrétnej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto.

Pre zapísanie dieťaťa do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 musí rodič vyplniť prihlášku, ktorú nájde na web stránke danej základnej školy. Rodič môže prihlášku  zaslať aj e-mailom, prípadne prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si (po dohode s vedením školy) vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do základnej školy podľa pokynu riaditeľa školy. Osobné stretnutia v škole sa uskutočnia za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení  (negatívny test nie starší ako 7 dní, respirátor, vlastné pero). Zákonní zástupcovia si na zápis prinesú: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, kartičku poistenca dieťaťa. Súčasťou zápisu bude možnosť objednania pomôcok do 1.ročníka.

Rodič je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši šiesty rok veku.

Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky bude v kompetencii riaditeľa materskej školy.

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje jej riaditeľ, pričom prednostne sú prijímané deti s trvalým pobytom v spádovej oblasti danej základnej školy

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme . V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, musí ho rodič zapísať aj do základnej školy v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydáva riaditeľ základnej školy do 15. júna 2021.

 Ďalšie dôležité informácie súvisiace so zápisom detí do základných škôl:

  • Dodatok č.1 k VZN  mesta Kysucké Nové Mesto  č. 4 / 2019 o školských obvodoch 
  • VZN mesta Kysucké Nové Mesto  č. 15 / 2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto. 

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – kontakty:

skola@zsdolinskypotok.sk
www.zssulkovknm.edupage.org
 

Komentáre sú uzatvorené.