Aktuality

Nové tlačivo od 29.11.2021

Školský rok 2021/2022

Milí rodičia,

nástup detí do MŠ bude dňa 02.09. 2021. So súhlasom zriaďovateľa je čas prevádzky materskej školy od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Sprevádzajúca osoba dodržiava pokyny

 • Do šatne vstupuje vždy len JEDNA sprevádzajúca osoba a dieťa na dobu max. 10 minút, OSTATNÍ ČAKAJÚ VONKU
 • Do MŠ vstupuje rodič v návlekoch
 • Nosí rúško, dodržuje odstupy, vykonáva dezinfekciu rúk vo vchode
 • Pre deti v materskej škole platí výnimka z nosenia rúšok
 • Pri vstupe sa meria teplota , v triede sa vykonáva ranný filter.

V prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom, nebude do MŠ prevzaté.

Prvý deň

 • Sprevádzajúca osoba prinesie vyhlásenie o bezpríznakovosti (pre dieťa) http://mslitovelskaknm.sk/?page_id=159
 • Dieťaťu prineste (tašku, ruksak), v ktorom bude mať náhradné oblečenie, ktoré je vhodné podpísať, aby nedochádzalo k zámene.
 • Rodičia novoprijatých detí dostali info na mail, ostatný už vedia, čo treba priniesť.
 • Do MŠ nie je aktuálne vhodné nosiť hračky a iný materiál z domáceho prostredia.

Nasledujúce dni

 • Vyhlásenie  rodič prinesie vždy po prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako               3 dni po sebe nasledujúcich, rodič predloží vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • pri chorobe dieťaťa, ak je rodič s dieťaťom na OČR, je rodič povinný túto skutočnosť nahlásiť učiteľke
 • ak dieťa bude v priebehu dňa vykazovať akýkoľvek príznak choroby, službukonajúca učiteľka bude kontaktovať rodiča, ktorý si ho bezodkladne vyzdvihne
 • príspevky za stravu a školné je potrebné uhrádzať vždy do 10 – teho dňa v mesiaci

Žiadam všetkých rodičov, aby v priebehu školského roka dôsledne čítali oznamy a usmernenia na web stránke MŠ, v skupine na FB ako aj  na nástenkách v šatniach i na dverách tried.

Prajem rodičom i deťom veľa zdravia, pohody a porozumenia, aby sme všetko zvládli k spokojnosti nás všetkých.

Viac na : https://www.minedu.sk/skolsky-semafor?fbclid=IwAR2Gy3h8ubkw7GbkTkueRSLlxlWj1dg8h5zysmWeRJos27gOIAj4zXSAYmY

Prevádzka MŠ od 12.04.2021

Materská škola sa otvára pre všetky deti.

To znamená:

1.od pondelka nastupujú všetky deti do svojich tried.

2. vraciame sa do normálneho režimu, že všetky deti sú prihlásené na stravu,

3. ak niekto je ešte v karanténe, alebo nepríde do MŠ nech si dieťa odhlási zo stravy

4. naďalej meriame teplotu, dezinfikujeme si ruky, máme respirátory a dodržiavame rozstupy

Čestné vyhlásenie nájdete v súboroch, zatiaľ platí k čestnému vyhláseniu 7.dňový negatívny test osoby, ktorá dieťa privedie a odvedie z MŠ

Tlačivá pre rodičov potrebné pri nástupe do MŠ od 2.9.2020

Pokyny pre rodičov k nástupu detí do MŠ od 2.9.2020

Materská škola sa otvára 2.9.2020 za sprísnených hygienicko–epidemiologických opatrení.

Každý zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR ( R- O -R rúška, odstup, ruky).

Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:00 hod. Do MŠ sa vchádza iba hlavným vchodom, vychádzať sa bude východom pri 5.triede –slivka do školskej záhrady a následne von z areálu. V tomto sprísnenom režime, nebudú otvorené zberné triedy, každý rodič si dieťa odovzdá svojej pani učiteľke vo svojej triede. Popoludní si deti preberie tiež vo svojej triede.

Pri prvom nástupe zákonný zástupca predloží  všetky tlačivá uvedené vyššie. Ak dieťa preruší dochádzku do MŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). Bez uvedených dokumentov nebude dieťa do MŠ prijaté.

Do budovy okrem jedného sprevádzajúceho člena rodiny nie je dovolený vstup iných členov rodiny.

Pri vstupe do budovy je nutné použiť dezinfekciu na ruky a poverený zamestnanec školy bude merať telesnú teplotu deťom i rodičom. Osoby s telesnou teplotou nad 37,2 °C po opakovanom meraní (3x po 5 minútach) nebudú vpustené do MŠ.

V šatniach jednotlivých tried sa môžu zdržiavať sprevádzajúce osoby detí len v nevyhnutnom čase (odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa).

Dieťa si odloží ochranné rúško do svojej skrinky spolu s náhradným rúškom, uloženým v igelitovom vrecku. Po prezlečení rodič odovzdá dieťa učiteľke  do triedy.

Pri vstupe do triedy dieťa nemusí mať ochranné rúško.

V sprísnenom režime nie je povolené nosiť si do MŠ hračky ani predmety z domáceho prostredia.

Zákonný zástupca je povinný nahlásiť riaditeľke MŠ ochorenie dieťaťa s podozrením na ochorenie COVID-19, alebo karanténu, ak bola dieťaťu alebo členovi rodiny nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným RÚVZ.

Sprísnené opatrenia budú platiť do piatku 18.9.2020 (alebo do odvolania)