Prevádzka od 8.2.2021

Posted by: | Posted on: 4 februára, 2021

MŠ otvárame pre všetky deti s podmienkou negatívneho testu rodiča/zákonného zástupcu, ktorý bude platný 7 dní.

Ostatné protiepidemiologické opatrenia zostávajú nezmenené

rúško – odstup – dezinfekcia

meranie teploty


Prevádzka MŠ od 25.01.2021

Posted by: | Posted on: 20 januára, 2021

Vážení rodičia.

Materské školy zostávajú aj v budúcom týždni od 25.01.2021 otvorené len pre kritickú infraštruktúru a pre tých, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu (home Office).Prosím, aby ste mi obratom dali vedieť, či máte potrebu umiestniť svoje dieťa do MŠ (mail : mslitovelskaknm@gmail.com, alebo č.t. 0917 203 851).

Pre prihlásenie dieťaťa je potrebné, aby mali obaja rodičia potvrdenie od zamestnávateľa, že musia chodiť na pracovisko.Záujem prosím nahlásiť do 22.1.2021 do 12 00 hod.Deti, ktoré sú už prihlásené , nehláste.Zároveň Vás prosím o súčinnosť: Rodičia, ktorí si v januári uplatňujú z dôvodu zatvorenia MŠ na dieťa OČR, zašlite SMS alebo mail aj s menom dieťaťa a dĺžkou trvania OČR od-do. Prosím Vás o zaslanie týchto údajov do 29.1.2021. Tieto údaje si každý mesiac od materskej školy žiada sociálna poisťovňa.


Aktuálne vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 1.11.2020

Posted by: | Posted on: 1 novembra, 2020

Čo sa považuje za príznaky akútneho ochorenia?

Posted by: | Posted on: 30 októbra, 2020

Telesná teplota dieťaťa nad 37,5 °C – triaška – malátnosť – neprimeraná únava – začervenané alebo zapálené oči s výtokom – upchatý nos so sťaženým dýchaním –  hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa – nádcha – bolesť uší – výtok z uší – oslabený sluch – suchý dusivý kašeľ – vlhký produktívny kašeľ – vracanie – riedka stolica niekoľkokrát denne – novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži.

Pedagogický zamestnanec, ktorý ráno pri realizácii ranného filtra alebo v priebehu dňa zistí, že dieťa trpí niektorým z uvedených príznakov, je povinný dieťa neprevziať, resp. zabezpečiť jeho izoláciu, kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa a  vylúčiť ho z kolektívu zdravých detí. 

Zákonný zástupca dieťaťa.

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/ vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
  • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (obdrží pri nástupe pri triednej učiteľke).
  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 
  • Po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 – tzv.  „úzky kontakt“ alebo z dôvodu ochorenia na COVID-19 predkladá pri návrate do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
  • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy stanovené vedením školy. Počas COVID-19 si deti do MŠ hračky nenosia.
  • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú triednu učiteľku alebo riaditeľku školy.
  • Bezodkladne hlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok dieťa  nemôže navštevovať materskú školu.

Jeden jesenný deň v našej MŠ

Posted by: | Posted on: 28 septembra, 2020

Veľa radosti…smiechu…hier detí…a lúčenie sa s milovanou lipou…aj takto sme prežili jeden pekný jesenný deň v našej Materskej škole.

Možno znie „lúčenie sa s lipou“ trošku smutne, no my sme sa vďaka iskričkám v očiach detí a ich úsmevom tešili z pekného počasia a nádeji, že nám opäť vyrastie mnoho pekných líp a stromov, ktoré budú krášliť areál 🙂

…a my sa už teraz tešíme na množstvo pekných jesenných dní a spoločných zážitkov.

Tak sledujte našu stránku, pretože čoskoro Vám prinesieme nové články a fotky, ktoré Vám veríme vyčaria úsmev na tvári.


Tu nájdete nové Vyhlásenie zákonného zástupcu a pokyny pre rodičov k nástupu detí do MŠ:

Posted by: | Posted on: 13 septembra, 2020

Pokyny pre rodičov k nástupu detí do MŠ od 2.9.2020

Materská škola sa otvára 2.9.2020 za sprísnených hygienicko–epidemiologických opatrení.

Každý zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR ( R- O -R rúška, odstup, ruky).

Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:00 hod. Do MŠ sa vchádza iba hlavným vchodom, vychádzať sa bude východom pri 5.triede –slivka do školskej záhrady a následne von z areálu. V tomto sprísnenom režime, nebudú otvorené zberné triedy, každý rodič si dieťa odovzdá svojej pani učiteľke vo svojej triede. Popoludní si deti preberie tiež vo svojej triede.

Pri prvom nástupe zákonný zástupca predloží  všetky tlačivá uvedené vyššie. Ak dieťa preruší dochádzku do MŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). Bez uvedených dokumentov nebude dieťa do MŠ prijaté.

Do budovy okrem jedného sprevádzajúceho člena rodiny nie je dovolený vstup iných členov rodiny.

Pri vstupe do budovy je nutné použiť dezinfekciu na ruky a poverený zamestnanec školy bude merať telesnú teplotu deťom i rodičom. Osoby s telesnou teplotou nad 37,2 °C po opakovanom meraní (3x po 5 minútach) nebudú vpustené do MŠ.

V šatniach jednotlivých tried sa môžu zdržiavať sprevádzajúce osoby detí len v nevyhnutnom čase (odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa).

Dieťa si odloží ochranné rúško do svojej skrinky spolu s náhradným rúškom, uloženým v igelitovom vrecku. Po prezlečení rodič odovzdá dieťa učiteľke  do triedy.

Pri vstupe do triedy dieťa nemusí mať ochranné rúško.

V sprísnenom režime nie je povolené nosiť si do MŠ hračky ani predmety z domáceho prostredia.

Zákonný zástupca je povinný nahlásiť riaditeľke MŠ ochorenie dieťaťa s podozrením na ochorenie COVID-19, alebo karanténu, ak bola dieťaťu alebo členovi rodiny nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným RÚVZ.

Sprísnené opatrenia budú platiť do piatku 18.9.2020 (alebo do odvolania)