Bezpríznakovosť 04.05.2022 – aktualizované tlačivo

Posted by: | Posted on: 16 mája, 2022


Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto

Posted by: | Posted on: 28 apríla, 2022

Mesto Kysucké Nové Mesto podľa ustanovení § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto. Viac informácií v prílohe.


PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Posted by: | Posted on: 13 apríla, 2022

Riaditeľka Materskej školy, Litovelská 605/9,  Kysucké Nové Mesto po dohode so zriaďovateľom Mesto Kysucké Nové Mesto  zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2022/2023.

Termín podávania žiadostí: od 2. mája do 6. mája 2022
Čas: od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12.00 hod. do 15:30 hod.
Miesto podávania žiadostí: Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto – riaditeľňa MŠ
Spôsob: uprednostňujeme osobné podanie žiadosti s prítomnosťou dieťaťa,

Riaditeľka školy alebo zástupkyňa preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“) a overí údaje z rodného listu dieťaťa.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zákonný zástupca k žiadosti predloží:

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a

odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej

Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Zákonnými podmienkami na prijatie dieťaťa do materskej školy v zmysle §  59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deklarujú, že na predprimárne vzdelávanie  sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • prednostne – dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a patria do spádovej oblasti našej materskej školy podľa platného VZN
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiada o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, (podkladom pre rozhodnutie riaditeľky  materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu + žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania),
 • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v KNM,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať materskú školu v školskom roku 2022/2023.
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.
 •  ostatné deti – výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov jeho veku na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky, má osvojené základné hygienické návyky a ak je voľná kapacita MŠ.

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si stiahnite TU


Školský semafor platný od 25.02.2022

Posted by: | Posted on: 26 februára, 2022
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Najnovšie rozhodnutie a usmernenie MŠ SR v platnosti od 15.10.2021

Posted by: | Posted on: 18 októbra, 2021

Pozor zmena – Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Posted by: | Posted on: 29 júla, 2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ).

Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku len v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť na každé dieťa v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j. žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu uvádza len v tom prípade, ak nemá nárok na dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

 • zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

Čo sa považuje za príznaky akútneho ochorenia?

Posted by: | Posted on: 30 októbra, 2020

Telesná teplota dieťaťa nad 37,5 °C – triaška – malátnosť – neprimeraná únava – začervenané alebo zapálené oči s výtokom – upchatý nos so sťaženým dýchaním –  hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa – nádcha – bolesť uší – výtok z uší – oslabený sluch – suchý dusivý kašeľ – vlhký produktívny kašeľ – vracanie – riedka stolica niekoľkokrát denne – novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži.

Pedagogický zamestnanec, ktorý ráno pri realizácii ranného filtra alebo v priebehu dňa zistí, že dieťa trpí niektorým z uvedených príznakov, je povinný dieťa neprevziať, resp. zabezpečiť jeho izoláciu, kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa a  vylúčiť ho z kolektívu zdravých detí. 

Zákonný zástupca dieťaťa.

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/ vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (obdrží pri nástupe pri triednej učiteľke).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 
 • Po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 – tzv.  „úzky kontakt“ alebo z dôvodu ochorenia na COVID-19 predkladá pri návrate do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy stanovené vedením školy. Počas COVID-19 si deti do MŠ hračky nenosia.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú triednu učiteľku alebo riaditeľku školy.
 • Bezodkladne hlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok dieťa  nemôže navštevovať materskú školu.