Poplatok za stravovanie

Stravné  platné od 1.9.2019:

Desiata              0,36

Obed                 0,85

Olovrant           0,24

Spolu:               1,45 €

Predškoláci:   0,25 €

Stravné sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci zálohovou platbou bezhotovostne /internetbanking, trv.príkaz/

 Na účet: SK70 0200 0000 0016 3241 2657

Deti-desiata+obed+olovrant20/1,45 €29,00 €
Deti-desiata+obed20/1,21 €24,20 €
Deti-predškoláci20/0,25 €   5,00 €

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza len príspevok na potraviny.

Režijné náklady sú fakturované školským zariadením vo výške 1,97 € x počet odobratých obedov na konci mesiaca.

Denné nahlasovanie detí na stravu prebieha u pani učiteľky v triede o 7,45 hod, preto je potrebné, aby deti prichádzali do MŠ v časovom predstihu, inak dieťaťu nezabezpečíme stravu! V prípade oneskorenia kontaktujte školskú jedáleň – 041/421 13 32.

Za nedodržanie podmienok u predškolákov je rodič povinný uhradiť príspevok na stravu v plnej výške.

Deti, ktoré majú odborným lekárom potvrdenú diagnózu vyžadujúcu diétne stravovanie treba osobitne nahlásiť p. učiteľke a vedúcej školskej jedálne a dohodnúť sa na náhradnom spôsobe stravovania.

Prosíme rodičov, aby včas vyplnili a odovzdali potrebné doklady – prihlášku na stravu alebo doklad o diéte dieťaťa.

Za pochopenie ďakujeme