PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Pridal: | Publikoval na: 13 apríla, 2022

Riaditeľka Materskej školy, Litovelská 605/9,  Kysucké Nové Mesto po dohode so zriaďovateľom Mesto Kysucké Nové Mesto  zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2022/2023.

Termín podávania žiadostí: od 2. mája do 6. mája 2022
Čas: od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12.00 hod. do 15:30 hod.
Miesto podávania žiadostí: Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto – riaditeľňa MŠ
Spôsob: uprednostňujeme osobné podanie žiadosti s prítomnosťou dieťaťa,

Riaditeľka školy alebo zástupkyňa preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“) a overí údaje z rodného listu dieťaťa.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zákonný zástupca k žiadosti predloží:

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a

odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej

Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Zákonnými podmienkami na prijatie dieťaťa do materskej školy v zmysle §  59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deklarujú, že na predprimárne vzdelávanie  sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • prednostne – dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a patria do spádovej oblasti našej materskej školy podľa platného VZN
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiada o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, (podkladom pre rozhodnutie riaditeľky  materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu + žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania),
  • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v KNM,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
  • ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať materskú školu v školskom roku 2022/2023.
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.
  •  ostatné deti – výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov jeho veku na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky, má osvojené základné hygienické návyky a ak je voľná kapacita MŠ.

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si stiahnite TU

Komentáre sú uzatvorené.