ZÁPIS DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Pridal: | Publikoval na: 3 apríla, 2023

Riaditeľka Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční

od 2.- 5. mája 2023

v čase od  10:00 hod.- do 12:00 hod. a 14:00 hod.- do 16:00 hod. v riaditeľni MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole  v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

  • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku. (žiadosť TU)

PODMIENKY PRIJATIA

 na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
  • – 5 ročné
  • – 4 ročné
  • ktorého súrodenec už navštevuje materskú školu a  dovŕšilo 3 roky veku k 31. 8. 2023
  • – 3 ročné
  • ktoré má trvalý pobyt v KNM  (VZN č.2/2023 TU)

Ďalšie podmienky:  

pri nenaplnení kapacity, deti mladšie ako 3 roky a  ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (bez plienok, cumľa, vedia samostatne používať lyžicu, napiť sa z pohára, použiť WC, umyť si ruky, byť aktívne pri obliekaní a obúvaní (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, zaviazať si šnúrky), poznať svoje veci;

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

PRIJÍMACÍ POSTUP

  • vyplnenie žiadosti, ktorú si stiahnete na web stránke mslitovelskaknm.sk alebo vyzdvihnete osobne v MŠ od 11.04.2023 v čase od 7.00 -11.30 hod. a od 14.30. -15.30.hod.
  • podpísanie  žiadosti obidvoma zákonnými zástupcami
  • potvrdenie žiadosti všeobecným lekárom, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

V prípade, ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné túto skutočnosť doložiť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ. / príloha 2 TU /.

Rodič môže podať žiadosť:

a) osobne – v MŠ Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto uprednostňujeme osobné doručenie žiadostí s prítomnosťou dieťaťa

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

b) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy )

c) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Usmernenie k zápisu na školský rok 2023/2024  ( TU)

Komentáre sú uzatvorené.