Poplatok za stravovanie

STRAVNÉ PLATNÉ OD 1.5.2023

Desiata +obed +olovrant       2,10 €/0,10 € réžia = 2,20 €

Dotácia na stravu od 1.5.2023:                                -1,40 €

Zálohová platba rodiča na mesiac:                          0,80 € x 20 dní  = 16,00 €

Poberanie daňového bonusu nie je od 1.5. 2023 prekážkou pri požiadaní o dotáciu na stravu pre predškoláka. Takže môžete poberať oboje.

 Stravné:Dotácia:Doplatok rodiča
Desiata:0,50 €-0,20 €0,30 €
Obed:1,20 €-1,20 €0,00 €
Olovrant:0,40 €-0,00 €0,40 €
Réžijné náklady:0,10 €-0,00 €0,10 €
Spolu:2,20 €-1,40 €0,80 €

Stravné sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci zálohovou platbou bezhotovostne /internetbanking, trv.príkaz/

 Na účet: SK70 0200 0000 0016 3241 2657

Rodičia detí, ktoré sú mladšie a majú nízky príjem- životné minimum alebo sú v hmotnej núdzi, môžu požiadať o dotáciu tiež, po predložení  potvrdenia z ÚPSVaR.  Prosím rodičov, aby v tomto prípade predkladali potrebné doklady včas.

V prípade nevrátenia návratky, hradí rodič stravné v plnej výške.