Oznam o zatvorení MŠ 

Posted by: | Posted on: 29 januára, 2024

Na základe rozhodnutia RÚVZ čadca z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí bude MŠ zatvorená od 30.01.2024 – pondelok do 22.02.2024 – piatok

Prevádzka začne v pondelok  05.02.2024


Prediktory gramotnosti – zistenie slabých a silných stránok a zručností potrebných pre školskú úspešnosť dieťaťa

Posted by: | Posted on: 3 januára, 2024

Milí rodičia.

Centrum poradenstva a prevencie KNM aj tento školský rok ponúka rodičom  detí  plniacich povinné predprimárne vzdelávanie,  PREDIKTORY GRAMOTNOSTI  – zistenie slabých a silných stránok a zručností potrebných pre školskú úspešnosť dieťaťa.

Vypísanú prihlášku, dotazník a informovaný súhlas je potrebné odovzdať do 11.01.2024 pani učiteľke na triede.

Všetky podklady budú k dispozícii od 8.1.2024 na 2.a 5. triede

Viac info na informačnom letáku   – viď nástenka vstupná chodba.

Testovania sa zúčastnia iba prihlásené deti.


ZÁPIS DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Posted by: | Posted on: 3 apríla, 2023

Riaditeľka Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční

od 2.- 5. mája 2023

v čase od  10:00 hod.- do 12:00 hod. a 14:00 hod.- do 16:00 hod. v riaditeľni MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole  v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku. (žiadosť TU)

PODMIENKY PRIJATIA

 na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • – 5 ročné
 • – 4 ročné
 • ktorého súrodenec už navštevuje materskú školu a  dovŕšilo 3 roky veku k 31. 8. 2023
 • – 3 ročné
 • ktoré má trvalý pobyt v KNM  (VZN č.2/2023 TU)

Ďalšie podmienky:  

pri nenaplnení kapacity, deti mladšie ako 3 roky a  ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (bez plienok, cumľa, vedia samostatne používať lyžicu, napiť sa z pohára, použiť WC, umyť si ruky, byť aktívne pri obliekaní a obúvaní (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, zaviazať si šnúrky), poznať svoje veci;

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

PRIJÍMACÍ POSTUP

 • vyplnenie žiadosti, ktorú si stiahnete na web stránke mslitovelskaknm.sk alebo vyzdvihnete osobne v MŠ od 11.04.2023 v čase od 7.00 -11.30 hod. a od 14.30. -15.30.hod.
 • podpísanie  žiadosti obidvoma zákonnými zástupcami
 • potvrdenie žiadosti všeobecným lekárom, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

V prípade, ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné túto skutočnosť doložiť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ. / príloha 2 TU /.

Rodič môže podať žiadosť:

a) osobne – v MŠ Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto uprednostňujeme osobné doručenie žiadostí s prítomnosťou dieťaťa

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

b) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy )

c) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Usmernenie k zápisu na školský rok 2023/2024  ( TU)


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Posted by: | Posted on: 8 februára, 2023

Voľné pracovné miesto
Prijmeme do pracovného pomeru na plný úväzok vyučenú kuchárku /kuchára/ s nástupom
od 01.09.2023.
Požadované doklady:

 1. žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. profesijný životopis
 3. doklady: o ukončenom vzdelaní
 4. preukaz na prácu s potravinami a hygienické minimum
 5. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy –
  www.mslitovelskaknm.sk
  Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním
  pracovnej zmluvy).
  – e-mailom na adresu: mslitovelskaknm@gmail.com
  – poštou na adresu: MŠ Litovelská 605/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  – doklady zasielajte do 20.07.2023
  Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj
  vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola
  nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša
  žiadosť bude skartovaná.
  Uchádzačov, ktorí nebudú vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov
  kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.


Školský semafor platný od 25.02.2022

Posted by: | Posted on: 26 februára, 2022
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Čo sa považuje za príznaky akútneho ochorenia?

Posted by: | Posted on: 30 októbra, 2020

Telesná teplota dieťaťa nad 37,5 °C – triaška – malátnosť – neprimeraná únava – začervenané alebo zapálené oči s výtokom – upchatý nos so sťaženým dýchaním –  hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa – nádcha – bolesť uší – výtok z uší – oslabený sluch – suchý dusivý kašeľ – vlhký produktívny kašeľ – vracanie – riedka stolica niekoľkokrát denne – novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži.

Pedagogický zamestnanec, ktorý ráno pri realizácii ranného filtra alebo v priebehu dňa zistí, že dieťa trpí niektorým z uvedených príznakov, je povinný dieťa neprevziať, resp. zabezpečiť jeho izoláciu, kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa a  vylúčiť ho z kolektívu zdravých detí. 

Zákonný zástupca dieťaťa.

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/ vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (obdrží pri nástupe pri triednej učiteľke).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 
 • Po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 – tzv.  „úzky kontakt“ alebo z dôvodu ochorenia na COVID-19 predkladá pri návrate do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy stanovené vedením školy. Počas COVID-19 si deti do MŠ hračky nenosia.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú triednu učiteľku alebo riaditeľku školy.
 • Bezodkladne hlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok dieťa  nemôže navštevovať materskú školu.