Plán zasadaní Rady školy šk. rok 2020/21

SEPTEMBER

Ustanovujúce zasadnutie RŠ, predstavenie novozvolených členov, voľba predsedu a podpredsedu RŠ.

Mimoriadne zasadnutie RŠ – prerokovanie Hodnotiacej správy a koncepčných zámerov rozvoja MŠ .

OKTÓBER

Prerokovanie a schválenie Štatútu rady školy  hlasovaním per rollam ( v súlade s opatreniami proti pandémii COVID 19)

JANUÁR

 Správa o výsledkoch hospodárenia v kalendárnom roku 2020, návrh rozpočtu na  nový kalendárny  rok  2021.

APRÍL

Informácia o schválenom rozpočte na kalendárny rok 2021, prerokovanie návrhu na počet prijatých detí v šk. roku 2021/22.

JÚN

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy. Výročná správa RŠ.