Plán zasadaní Rady školy

PLÁN ZASADANÍ RADY ŠKOLY na školský rok 2023/2024

OKTÓBER

Informovanie členov RŠ o pedagogicko-organizačnom a  materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, zmenách v školskom poriadku v súvislosti s povinnou dochádzkou predškolákov.

Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2022/2023.

JANUÁR

Správa o výsledkoch hospodárenia v kalendárnom roku 2023 a rozpočet na kalendárny rok 2024.

APRÍL

Vyjadrenie k návrhu počtu prijatých detí na školský rok 2024/25.

JÚN

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy.

Výročná správa RŠ. Zasadnutia rady školy sú verejné.