PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE OD ŠKOLSKÉHO ROKA 2024/2025

Riaditeľka Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne

v riaditeľni materskej školy (v prípade potreby po telefonickom rozhovore je možné dohodnúť iný čas). Uprednostňujeme osobné podanie žiadosti s prítomnosťou dieťaťa. Zákonní zástupcovia si na zápis prinesú: občiansky preukaz, rodný list  a kartičku poistenca dieťaťa.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

V prípade, že sa jedná o dieťa so zdravotným znevýhodnením zákonný zástupca k žiadosti predloží:

     • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
     • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:
     • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
     • s právom na prijatie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.augusta 2024.

Okrem vyššie uvedených zákonných podmienok, v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto budú pri prijímaní do naplnenia kapacity materskej školy uprednostnené deti ako je uvedené v PODMIENKACH PRIJATIA tu

Bližšie informácie Vám poskytneme na telef. čísle 0917203851 alebo mailom mslitovelskaknm@gmail.com

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy bude zákonným zástupcom doručené najneskôr do 30. júna 2024.

Dôležité upozornenie:

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti vyžaduje podpis oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa. Rodičia/zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti predložia riaditeľke školy
písomné vyhlásenie.  

V prípade, že zadováženie súhlasu – podpisu druhého zákonného zástupcu/rodiča na žiadosti o prijatie je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa zákonný zástupca/ rodič predloží riaditeľke školy čestné vyhlásenie.

Riaditeľka MŠ


ZMENA POPLATKU ZA STRAVOVANIE OD 01.05.2023

Desiata +obed +olovrant       2,10 €/0,10 € réžia = 2,20 €

Dotácia na stravu od 1.5.2023:                                -1,40 €

Zálohová platba rodiča na mesiac:                          0,80 € x 20 dní  = 16,00 €

Poberanie daňového bonusu nie je od 1.5. 2023 prekážkou pri požiadaní o dotáciu na stravu pre predškoláka. Takže môžete poberať oboje.

 Stravné:Dotácia:Doplatok rodiča
Desiata:0,50 €-0,20 €0,30 €
Obed:1,20 €-1,20 €0,00 €
Olovrant:0,40 €-0,00 €0,40 €
Réžijné náklady:0,10 €-0,00 €0,10 €
Spolu:2,20 €-1,40 €0,80 €

Stravné sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci zálohovou platbou bezhotovostne /internetbanking, trv.príkaz/

 Na účet: SK70 0200 0000 0016 3241 2657

Rodičia detí, ktoré sú mladšie a majú nízky príjem- životné minimum alebo sú v hmotnej núdzi, môžu požiadať o dotáciu tiež, po predložení  potvrdenia z ÚPSVaR.  Prosím rodičov, aby v tomto prípade predkladali potrebné doklady včas.

V prípade nevrátenia návratky, hradí rodič stravné v plnej výške.

Od 01. 01. 2023 sa zvyšuje stravné nasledovne:
Desiata: 0,50 €
Obed: 1,20 €/0,10 €
Olovrant: 0,40 €
Spolu: 2,10 €/0,10 € Réžia= 2,20 €
Zálohové platby: 20 x 2,20 = 44.-€ na mesiac