Nezaradené

Prehliadate podľa kategórií

 
Pridal: | Publikoval na: 29 januára, 2024

Oznam o zatvorení MŠ 

Na základe rozhodnutia RÚVZ čadca z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí bude MŠ zatvorená od 30.01.2024 – pondelok do 22.02.2024 – piatok

Prevádzka začne v pondelok  05.02.2024

Pridal: | Publikoval na: 8 februára, 2023

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Voľné pracovné miesto
Prijmeme do pracovného pomeru na plný úväzok vyučenú kuchárku /kuchára/ s nástupom
od 01.09.2023.
Požadované doklady:

 1. žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. profesijný životopis
 3. doklady: o ukončenom vzdelaní
 4. preukaz na prácu s potravinami a hygienické minimum
 5. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy –
  www.mslitovelskaknm.sk
  Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním
  pracovnej zmluvy).
  – e-mailom na adresu: mslitovelskaknm@gmail.com
  – poštou na adresu: MŠ Litovelská 605/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  – doklady zasielajte do 20.07.2023
  Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj
  vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola
  nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša
  žiadosť bude skartovaná.
  Uchádzačov, ktorí nebudú vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov
  kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.

Pridal: | Publikoval na: 26 februára, 2022

Školský semafor platný od 25.02.2022

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
Pridal: | Publikoval na: 30 októbra, 2020

Čo sa považuje za príznaky akútneho ochorenia?

Telesná teplota dieťaťa nad 37,5 °C – triaška – malátnosť – neprimeraná únava – začervenané alebo zapálené oči s výtokom – upchatý nos so sťaženým dýchaním –  hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa – nádcha – bolesť uší – výtok z uší – oslabený sluch – suchý dusivý kašeľ – vlhký produktívny kašeľ – vracanie – riedka stolica niekoľkokrát denne – novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži.

Pedagogický zamestnanec, ktorý ráno pri realizácii ranného filtra alebo v priebehu dňa zistí, že dieťa trpí niektorým z uvedených príznakov, je povinný dieťa neprevziať, resp. zabezpečiť jeho izoláciu, kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa a  vylúčiť ho z kolektívu zdravých detí. 

Zákonný zástupca dieťaťa.

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/ vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (obdrží pri nástupe pri triednej učiteľke).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 
 • Po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 – tzv.  „úzky kontakt“ alebo z dôvodu ochorenia na COVID-19 predkladá pri návrate do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy stanovené vedením školy. Počas COVID-19 si deti do MŠ hračky nenosia.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú triednu učiteľku alebo riaditeľku školy.
 • Bezodkladne hlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok dieťa  nemôže navštevovať materskú školu.